• кинески
  • Термопилни инфрацрвени сензорски модул